Waterkwaliteit verbetert maar waterleven nog niet

Redactie 17-05-2018
Foto: []

De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater in deze regio is vorig jaar licht verbeterd, maar ecologisch gezien verandert er nog weinig. Dat wil zeggen dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water zitten, maar dat de dieren en planten die in het water leven hebben het nog steeds zwaar. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2017 van het Hoogheemraadschap Delfland.

Het hoogheemraadschap heeft goede moed om haar doelen voor voor 2027 te behalen, maar daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Belangrijk daarbij is dat het beleid van Rijk op verontreinigde bronnen effectief: bewuste en onbewuste lozingen, lekkage in de substraatteelt, volle grondteelt met bodemlozing, rioolstoringen en glastuinbouwbedrijven die nog niet zijn aangesloten op het riool.

Delfland werkt samen met LTO Glaskracht, ondernemers en gemeenten aan het in kaart brengen en oplossen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw. Op die bronaanpak is afgelopen jaar op alle fronten een tandje bijgezet, ook op het gebied van de handhaving. Dat heeft effect gesorteerd. In 2017 is het laagste aantal bestrijdingsmiddelen gemeten sinds Delfland bestrijdingsmiddelen meet. Maar ook vorig jaar werd de norm nog voor zestien bestrijdingsmiddelen overschreden. Twee van die bestrijdingsmiddelen verboden: Dichloorvos sinds 2012 en Carbendazim sinds 2016.

Takkenbossen

De waternatuur profiteert nog niet van de betere chemische kwaliteit. De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in bepaalde aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig. Vooral waterplanten moeten meer ruimte krijgen in Delfland. Die bieden kansen aan andere organismen om in te leven en zijn daarom belangrijk. Delfland is gestart met plannen en projecten voor de waternatuur, de vissen en de planten en dieren in, op en bij het water. Dit varieert van de aanleg van natte ecologische zones en aanbrengen van meer structuur in watergangen met takkenbossen, drijvende eilanden of 'plantenbakjes' aan steile kades en tot het anders baggeren en maaien. Doe is dat de biodiversiteit daarmee toeneemt.