Kwekers in de Kunst opnieuw naar de rechter?

Redactie 05-12-2018
Foto: Stock

Sinds 2017 zijn 'Kwekers in de Kunst' en gemeente Westland in conflict over een toezegging van een subsidie van 100.000 euro. Reeds 40.000 euro daarvan is uitgekeerd. Onterecht zegt de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Westland afgelopen week. En nu?

door Jan Cammeraat

Kwekers in de Kunst is een koor- en theatergezelschap waar verschillende activiteiten van het voormalige Westlandse Dario Fo zijn ondergebracht. In 2017 kreeg het gezelschap de toezegging van toenmalig burgemeester Sjaak van der Tak van een subsidie van 100.000 euro. Van dit geld zou de cultuurinstelling - na enig ambtelijk puzzelen naar de juiste formulering - uiteindelijk een community-project in Westland uitvoeren.

Gemeenteraad

De burgemeester bleek de belofte gedaan te hebben, de gemeenteraad was er tot dan toe niet in gekend en was bepaald niet gecharmeerd van de gang van zaken. De gemeenteraad besloot daarop in november 2017 in een motie dat er een streep gezet zou worden door de toegezegde ton subsidie. Ook eiste de raad het al overgemaakte voorschot van 40.000 euro terug. Rene Mendel, penningmeester van Kwekers in de Kunst: "In september 2017 heeft het college het besluit genomen om 100.000 euro beschikbaar te stellen. Dit was zeker geen eenmansactie van de burgemeester. Het hele college wist er van en de wethouder voor financiën heeft een voorschot van 40.000 euro overgemaakt. Als burger mag je ervan uit gaan dat het college met één mond spreekt en dat een eenmaal genomen besluit niet zo maar kan worden teruggedraaid. Dat het college fouten heeft gemaakt of het draagvlak voor zijn besluit verkeerd heeft ingeschat is een kleine culturele organisatie, die in principe geen partij hoort te zijn in dit politieke spel, niet aan te rekenen."

Niet-ontvankelijk

Afgelopen zomer bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de gemeente Westland het bezwaar van de 'Kwekers' tegen de terugbetaling moest behandelen als een bezwaarschrift. De Commissie bezwaarschriften van de gemeente Westland heeft de zaak vorige week behandeld en het college geadviseerd om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. "Voor binding van het gemeentebestuur moet er sprake zijn van een concrete, ondubbelzinnige toezegging door iemand die ter zake beslissingsbevoegd is. Rechtsgeldige collegebesluiten moeten altijd door het gehele college worden genomen", aldus de commissie. Een woordvoerder van de gemeente: "Het college houdt de lijn van de commissie nu aan. Er is wel een bedrag als voorschot overgemaakt, maar niet op basis van een afgewogen besluit van alle collegeleden. Daarmee is de uitgave niet rechtmatig."

Rechtszaak

In juli dit jaar kon de rechter geen uitspraak doen omdat de gemeente nog geen definitief besluit had genomen. Nu dat afgelopen dinsdag wel is gebeurd, kan de rechter volgens Mendel wel een uitspraak doen. "Wij vragen geen geld om niets te doen of voor de organisatie zelf. Wij willen graag weer rond de tafel hoe de Westlandse inwoners aan een mooi project kunnen meedoen of van genieten. Wij zijn graag bereid om aan tafel tot een constructief gesprek te komen hoe wij het bedrag alsnog kunnen besteden. Misschien kan de nieuwe burgemeester onbevooroordeeld het voortouw nemen. Het is nu weer aan de rechtbank", stelt René Mendel.

"De gemeente kan zich niet uitspreken over wat de rechter naar aanleiding van het door Kwekers in de Kunst in te stellen beroep uiteindelijk bepaalt. Wij wachten de actie van Kwekers in de Kunst nu af", aldus de woordvoerder.