College presenteert Voorjaarsnota: 'Pijnlijke financiële maatregelen zijn noodzakelijk'

Redactie 14-06-2019
Foto: Stock

Een hogere ozb op niet-woningen, reclamebelasting, hogere afvalkosten en een stijging van de tarieven voor rioolrechten. Dat zijn maatregelen die het college wil treffen om de begroting 2020-2023 sluitend te krijgen, blijkt uit de Voorjaarsnota.

Het college van burgemeester en wethouders presenteerden vrijdagmiddag 14 juni de Voorjaarsnota 2019. Dit document is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023. In de nota wordt het beleid voor de komende jaren geschetst. Dat de nota 'slecht nieuws' zou bevatten werd enkele weken geleden al duidelijk toen wethouder Ben van der Stee aangaf dat Westland met een begrotingstekort van ruim 10 miljoen euro te maken heeft. Wanneer er geen maatregelen worden genomen, loopt dat tekort op tot 13 miljoen in 2023.

Dorpscentra

Het gat in de begroting is ontstaan door ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen, meldt het college. Daarnaast wil het college ook geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden.

Reclamebelasting

Om de kosten van die plannen te dekken, wordt de onroerendzaakbelasting (ozb) op niet-woningen (panden die niet als woning dienen) verhoogd en er wordt reclamebelasting ingevoerd. "De wetenschap dat de economie van Westland groeit en bloeit, in combinatie met het gegeven dat wij de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in ons bedrijfsleven en hen daarbij tot nu toe financieel hebben ontzien, rechtvaardigt deze keuze", meent het college. Overigens blijft de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven ook na deze verhoogde ozb nog onder het landelijk gemiddelde, geeft het college aan.

De ozb op woningen stijgt niet. Wel wil het college de tarieven voor de afvalstoffenheffing verhogen om de gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te compenseren. Ook worden de tarieven voor rioolrechten verhoogd in verband met de gestegen kosten voor de rioolinfrastructuur. De komende periode zal het college benutten om nadere keuzes te maken, op basis van het principe 'oud voor nieuw'.

Naald

In de Voorjaarsnota worden ook ambities voor de langere termijn genoemd. Het college wil op verschillende plekken, bijvoorbeeld de Greenport Horti Campus in Naaldwijk, woontorens te realiseren. "Deze ambitie vloeit voort uit de verwachte groei van de Westlandse bevolking. Die groei vraagt om een daadkrachtige aanpak van het wonen-vraagstuk, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbare ruimte in Westland", aldus het college. Verder wil het college meewerken aan het concept 'Huis van de Buurt', een initiatief van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. Tot slot is de inzet van het college een nieuw Westlandtheater De Naald te realiseren, vanuit het gegeven dat de levensduur van dit theater ten einde is. Het streven is om in 2020 met een plan te komen voor de nieuwbouw van het theater in combinatie met de ontwikkeling van het gebied rond de Verdilaan.

Pijn

Het college realiseert zich dat de voorgestelde financiële maatregelen pijn zullen doen. "Ze zijn echter noodzakelijk om als gemeente financieel in balans te blijven en tegelijkertijd het voorzieningenniveau in Westland op zijn minst in tact te houden en waar mogelijk te versterken." De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht als digitaal magazine en te vinden op www.gemeentewestland.nl. De nota wordt op dinsdag 16 juli behandeld door de gemeenteraad.