Flink sleutelen aan begrotingsvoorstel

Redactie 17-07-2019
Foto: []De 30 procent ozb-verhoging op niet-woningen lijkt geen kans te hebben daadwerkelijk te worden doorgevoerd.

De voorgestelde verhoging van 30 procent op de onroerend zaakbelasting (ozb) op niet-woningen kan niet op een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad rekenen. De herinvoering van de hondenbelasting ontvangt ook geen steun. Het geplande oorlogsmonument in De Lier hoeft er wat betreft de raad ook niet te komen, omdat het dorp daar geen behoefte aan heeft. Het is een greep uit de punten van kritiek die de gemeenteraad heeft op de Voorjaarsnota die dinsdag werd besproken.

door Evelyne Lammerding

Het Westlandse college van b en w mag nog flink sleutelen aan het document dat de basis vormt voor de begroting. Na het zomerreces krijgt de raad een begrotingsvoorstel voorgeschoteld. Dat is gebaseerd op de Voorjaarsnota en de bespreking van dinsdag. De raad beslist in november over de definitieve begroting.

OZB

De 30 procent ozb-verhoging op niet-woningen lijkt geen kans te hebben daadwerkelijk te worden doorgevoerd. De meeste raadsfracties hebben tijdens de notabespreking dinsdag helder verwoord dat zij die maatregel niet zien zitten om de begroting sluitend te krijgen. De grootste raadsfractie, CDA, noemt dit een 'heikel punt'. VVD gaat een motie indienen bij de begrotingsbespreking als het idee wel wordt opgenomen in de begroting.

Wethouder van Financiën Ben van der Stee (LPF) zegt kleine veranderingen te kunnen doorvoeren. De suggestie de ozb op niet-woningen niet met 30 procent te verhogen, leidt weer tot het laten van andere plannen zo houdt hij de raad voor. Verder verdedigt Van der Stee het plan waar ook het MKB tegen ageert, door erop te wijzen dat er 85 miljoen euro is gespendeerd aan zaken waarvan het bedrijfsleven profiteert. Hij noemt bijvoorbeeld de 65 miljoen die is gepompt in het verbeteren van de wegen en de miljoenen die zijn uitgegeven aan de centrumplannen. "Die uitgaven zijn gedaan ten behoeve van het bedrijfsleven.'' Daarom vindt de wethouder de verhoging van de ozb op alle niet-woningen gerechtvaardigd.

Op vragen over de ideeën om woontorens voor jongeren, starters en studenten te bouwen in Wateringen, in Naaldwijk – achter het World Horti Center – en in Poeldijk, zegt Van der Stee in september terug te komen.

Hondenbelasting

De herinvoering van hondenbelasting kan rekenen op een motie van D66 bij de bespreking van de begroting. Ook VVD, LPF, ChristenUnie/SGP en GBW zijn tegen de hondenbelasting.

LPF wil dat de armoedegrens wordt bijgesteld van 130 naar 120 procent van het minimum om zo te kunnen bezuinigen. De PvdA ziet dat weer niet zitten en de verantwoordelijk wethouder, Piet Vreugdenhil van het CDA, waarschuwt dat bij zo'n bijstelling er op andere plekken kosten gaan ontstaan.

Groen Links fractievoorzitter Ulbe Spaans heeft helemaal geen goede woorden over voor de Voorjaarsnota en spreekt van 'fake beeldvorming'. Hij verwijt het college 'heel erg weinig beleid' te vormen. "Maar zij doet wel alsof.'' Hij noemt de aanhoudende onduidelijkheid rond parkeren bij de strandslagen – 'de slagboom staat al 10 jaar open'- en hij wijst op het aanstellen van twee voetbalcoaches waar twee maanden tijd voor nodig was.

De Waterman

Spaans wijst ook op het duister waarin de stichting Waterman Natuurlijk tast als het gaat over de toekomst van het openluchtbad in Wateringen.

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer wil weten waarom er voor de zoveelste keer een onderzoek zou moeten komen naar De Waterman. Hij vindt het de hoogste tijd voor een keuze.

Sportwethouder Pieter Varekamp (VVD) zegt daarop het plan van de stichting Waterman Natuurlijk te bekijken. Daarna legt hij de raad een voorstel voor. Varekamp heeft toegezegd de raad in de tweede helft van het jaar een keuze voor te leggen.

Naald

De plannen voor De Naald zorgen voor verdeeldheid binnen de raad. Het college wil het theater eerst voor 6 ton opknappen om de veiligheid te garanderen. De nieuwbouwplannen van 23 miljoen worden daarmee in de koelkast gezet.

Het CDA wil nieuwbouw voor De Naald liever eerder dan later. Zo is de 6 ton voor renovatie overbodig, stelt fractievoorzitter Jenny Vermeer.

Westland Verstandig vindt dat na de noodzakelijke investering van 600.000 euro in het pand, de gemeente nog vijf jaar moet doorgaan met De Naald. "De 23 miljoen euro voor een nieuwe Naald kunnen wij aan nuttiger zaken besteden,'' zegt Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig. Hij heeft in de nota gezocht naar de plannen voor het Leefbos dat het college vorig jaar opnam in het collegewerkplan. "Maar dat lijkt vergeten.'' De fractie zet de Voorjaarsnota weg als kleurloos, initiatiefloos en een 'op hoop van zegen'-document.

Na het reces krijgt de raad een begrotingsvoorstel van het college. In november beslist de raad over de begroting.