Woonvisie 2020-2030: Focus op sociale huur en arbeidsmigrantenhuisvesting

Redactie 10-06-2020
Foto: Stock

Het tekort aan betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen blijft onverminderd oplopen en het is bar en boos gesteld met de arbeidsmigrantenhuisvesting in Westland. Onder meer de bouw van veel meer sociale huurwoningen en een nieuwe aanpak van arbeidsmigrantenhuisvesting moeten soelaas bieden, staat in de Woonvisie 2020-2030.

door Evelyne Lammerding

De Woonvisie 2020-2030 werd gemaakt in de periode voor de corona-uitbraak. Door de coronacrisis kan de vraag naar sociale huurwoningen verder toenemen dan in het document is te lezen. De verwachting is dat in de komende een tot twee jaar meer starters willen huren. Een sociale huurwoning heeft een maximale huur van 737 euro.

Wachten

Wie in een sociale huurwoning wil wonen, moest al veel geduld hebben. Westlandse starters wachten in 2018 gemiddeld bijna vier jaar (47 maanden) op een woning. Een jaar later wachten starters gemiddeld vijf jaar op een sociale huurwoning.

Westlanders die vanuit hun huurwoning willen verhuizen naar een andere sociale huurwoning, wachten in 2019 gemiddeld vier jaar en twee maanden op een woning. Dat is een half jaar langer dan in 2018.

Woonvisie 2016

In de Woonvisie uit 2016 staat dat er tussen 2016 en 2030 vijftienhonderd extra sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. Volgens b en w is dat onvoldoende. Zij wil dat Westland in 2030 1800 extra sociale huurwoningen heeft. Daarvoor moeten volgens de Woonvisie 2020-2030 de komende periode 200 nieuwe sociale huurwoningen per jaar worden gebouwd: 160 door corporaties en de rest door andere partijen.

Hoe dat voor elkaar wordt gebokst, moet nog blijken. Er zijn 268 sociale huurwoningen opgeleverd sinds 2016. Het betekent dat er tot nog toe jaarlijks 54 nieuwe sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Grond is schaars en grondverwerving voor corporaties lastig.

Financiële problemen bij woningcorporatie Vestia vormden de afgelopen jaren een oorzaak voor de achterblijvende sociale woningbouwproductie: Vestia heeft geen nieuwe woningen kunnen bouwen. Daarbij heeft de corporatie zeshonderd sociale huurwoningen aan de Westlandse woningmarkt onttrokken.

Wonen Wateringen en Arcade zijn nu met Vestia in onderhandeling over de overname van sociale huurwoningen om de sociale huurrvoorraad op peil te houden. Vestia heeft 2800 sociale huurwoningen in Westland. De aankoop van (een deel van) deze woningen, kunnen de corporaties afronden in 2021. Als hun bod slaagt.

Vergrijzing

Het aantal 70-plussers in Westland verdubbelt zich de komende tien jaar, zo is de prognose. Omdat het rijksbeleid erop is gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, zal de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. Ook juicht de gemeente de bouw innovatieve ouderenwoningen, zoals groepswonen voor ouderen, toe.

Daarnaast wil het college meer zorgwoningen bouwen, omdat er meer senioren komen.

Arbeidsmigranten

Westland telt 12.000 arbeidsmigranten die dagelijks in de Glazen Stad werken. Van hen vinden 4500 onderdak in Westland. De gemeente wil een ruime tweeduizend extra bedden voor arbeidsmigranten in Westland hebben.

Twee jaar geleden is daarom het Ontwikkelkader opgesteld. De bal voor de ontwikkeling van de onderkomens voor arbeidsmigrantenhuisvesting lag voornamelijk bij marktpartijen.

Dat moet anders wat betreft het college. Die wil dat de gemeente zelf meer de regie in handen neemt. Nauwe samenwerking met gekwalificeerde uitzendbureaus blijft overeind. Huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders wordt onder voorwaarden toegestaan, staat in de Woonvisie.

Flexwoningen

Last but not least zijn de spoedzoekers. In de Woonvisie staat dat de gemeente flexwoningen met tijdelijke contracten wil aanbieden, maar dat de essentie is dat er meer woningen nodig zijn. Toch overlegt Westland met de provincie Zuid-Holland over de bouw van flexibele woningen. Het idee is deze ook buiten de woonkernen van Westland te bouwen. Daarvoor zijn bestemmingenswijzigingen nodig. En daar gaat de provincie over.

De gemeenteraad moet de Woonvisie 2020-2030 nog bespreken. Het college gaat daarbij uit van de bouw van in totaal 8100 nieuwe woningen in de komende tien jaar: 1800 sociale huurwoningen, 400 middenhuur (tot 950 euro), 300 goedkope koopwoningen, 1700 middeldure koopwoningen en 3900 dure koopwoningen.

Daarmee stijgt het aantal woningen in Westland van 44.500 dit jaar naar 52.600 in 2030.