OmgevingsvisieWestland kleurt groen in de toekomst

Redactie 19-08-2020
Foto: Stockfoto

De nieuwe omgevingsvisie voor Westland geeft aan welke richting de gemeente op wil. Groen krijgt een prominente plaats. En dan gaat het niet alleen om groen onder glas maar ook om groen in de wijk. Hoewel de tuinbouw een prominente plaats blijft innemen. Dat blijkt uit de omgevingsvisie waarop iedere Westlander tot 18 september een zienswijze kan indienen.

door Evelyne Lammerding

Elke vergunningsaanvraag wordt in de toekomst getoetst aan de op handen zijnde omgevingswet. De bedoeling is dat die begin 2022 van kracht wordt.

De omgevingswet voegt bestaande regels samen. Zo moeten aanvragen voor bijvoorbeeld bouwprojecten gemakkelijker worden. Aan de nieuwe wet moet een visie ten grondslag liggen.

De Westlandse omgevingsvisie, tot stand gekomen onder leiding van wethouder Cobie Gardien (LPF Westland, ruimtelijke ordening) ligt net ter inzage. Waar wil zij in de toekomst heen met Westland?

Raadpleging

Gardien heeft in de afgelopen jaren Westlandse inwoners, buurgemeenten, instanties en andere overheden geraadpleegd om antwoord te kunnen geven op die vraag, schrijft zij in haar voorwoord. Want: 'Het gaat over thema's die iedereen raken…'

De visie is gericht op 2030 met een doorkijkje naar 2040. De gemeentelijke missie is natuur en milieu in 2030 in balans te hebben met sociale en economische belangen, zo is in het document te lezen. De route erheen kan worden aangepast aan de omstandigheden, schrijft de wethouder. Het stuk werd voorbereid voor de coronacrisis uitbrak en opgesteld tijdens de uitbraak ervan. '…een ontwikkeling waarvan de gevolgen nog niet goed te overzien zijn. Het is lastig te voorspellen hoe de toekomst er exact uit komt te zien…' schrijft Gardien. Toch blijft het dan nog mogelijk de fundamenten voor de toekomst neer te zetten.

Groei en groen

Westland groeit volgens de huidige prognoses van ruim 110.000 inwoners vandaag naar zo'n 130.000 inwoners in 2030. Maar in zijn hart verandert Westland niet volgens de omgevingsvisie. Dus worden de dorpen niet naar buiten uitgebreid en zal er geen glas wijken voor nieuwbouw. De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk binnen de dorpen uitgevoerd. 'Bouwen binnen bebouwd gebied' is een van de tien focuspunten van de omgevingsvisie. Het betekent dat er veel meer de lucht in wordt gebouwd. In het kader van duurzaamheid worden de nieuwe woningen zoveel mogelijk aardgasvrij opgeleverd.

Meer groen in de wijken is eveneens een belangrijk punt. In 2040 komt er per huishouden een vierkante meter groen bij. Voor nieuwbouw wordt de norm 50 vierkante meter groen per woning. Het groen is terug te vinden in bijvoorbeeld parken, op groene daken en op groene gevels. Bewoners wordt gevraagd hun eigen tuin zo groen mogelijk te maken.

De omgevingsvisie rept ook over een sterke samenleving. Gezondheid is daarin belangrijk. De gemeente wil Westlanders zoveel mogelijk zien bewegen in de buitenlucht om sterk en gezond te zijn. Hardlooproutes, fitnesspleinen en groene schoolpleinen moeten daartoe bijdragen.

Het winkelaanbod neemt af doordat er veel meer via internet wordt gekocht. De dorpscentra worden klein en compact. Ze worden aantrekkelijk gehouden door bijvoorbeeld horeca en evenementen.

Modernisering tuinbouw

Het groen onder glas blijft het fundament onder Westland. De gemeente juicht de modernisering van de tuinbouwsector toe. Zij ziet de tuinbouw in 2040 wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan een innovatieve en duurzame voedselvoorziening.

De beperkte ruimte in Westland dwingt de tuinbouw niet horizontaal, maar verticaal uit te breiden: hogere kassen. Een gevarieerde teelt voor de broodnodige risicospreiding voorziet de gemeente ook in 2030. Verder moedigt de gemeente laboratoriumwerk in de tuinbouw aan.

Uitbreiding van bedrijventerreinen bij onder meer ABC Westland in Poeldijk. Bij dit terrein wil de gemeente de uitbreiding gelijk laten opgaan met de aanleg van meer groen in de buurt.

De omgevingsvisie ligt ter inzage op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website. De bedoeling is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt in december. De visie leidt uiteindelijk tot het omgevingsplan. Dat heeft een bindend karakter. Elk nieuw beleid moet daarna in dit kader passen.