Westlandse gemeenteraad neemt begroting aan

Redactie 11-11-2020
Foto: Stockfoto

De Westlandse gemeenteraad heeft de begroting 2021-2024 dinsdagavond vastgesteld. Alleen de fractie van Westland Verstandig stemde tegen.

Na een uitgebreide bespreking en aanvulling van de begroting met amendementen en moties, kon de meerderheid van de Westlandse gemeenteraad groen licht geven voor de begroting.

Daarin wordt onder meer 25 miljoen euro anticyclisch geïnvesteerd; investeren in bijvoorbeeld baanbehoud om economische malaise als gevolg van de coronacrisis tegen te gaan dus. Van de 25 miljoen gaat 15 miljoen euro naar een investeringsfonds, 6 miljoen is bedoeld voor een steunfonds corona en 4 miljoen wordt toegevoegd aan het sociaal domein.

Op vragen vanuit de raad hoe lang het college dit denkt te kunnen volhouden, 'het vet op de botten verdwijnt ook een keer' merkt Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW) op - antwoordt wethouder van Financiën Ben van der Stee (LPF) dat dit incidenteel gebeurt. Hij zegt in deze crisistijd juist niet te bezuinigen, maar te investeren. Zo blijft Westland draaien. "We sparen niet voor het sparen,'' zegt hij. Er wordt gespaard om perioden zoals deze het hoofd te kunnen bieden.

De schuldpositie van de gemeente wil hij omlaag brengen door gronden te verkopen.

Sport

Waren de meeste raadsfracties vorig jaar teleurgesteld over het schrappen van de aanleg van een vierde hockeyveld in Naaldwijk, in deze begroting is hiervoor wel geld uitgetrokken. Maar andere dorpen zullen dit jaar teleurgesteld zijn.

Onder meer in De Lier kampt het sportcomplex met ruimtegebrek. De sportverenigingen – hockey, tennis, korfbal, handbal - hebben daar gezamenlijk een oplossing voor samengesteld. Maar VVD-sportwethouder Pieter Varekamp legt uit dat niet alles ineens kan worden gerealiseerd. "Het knelpunt is geld. Er is geen budget voor.'' Hij heeft gezegd dat er aan een oplossing wordt gewerkt en hij gaat ook in gesprek met de sportverenigingen die nog geduld moeten opbrengen voor hun plannen. Snelle concrete financiële steun komt er niet, maar een motie over een onderzoek naar uitbreiding van het Lierse sportcomplex heeft het wel gehaald.

Messenverbod

Een aantal moties is wel aangenomen, waaronder een motie voor een messenverbod voor jongeren. Burgemeester Bouke Arends die veiligheid in zijn portefeuille heeft, merkt op dat er binnenkort al een algemene plaatselijke verordening, APV, voor komt. Hij had niets tegen de motie en kan toezeggen dat het verbod er komt.

Ook een motie voor meer zichtbaarheid van de wijkagent heeft het gehaald en een motie over rookvrije speelplaatsen kon ook rekenen op raadsbrede steun.

Verder heeft de meerderheid van de raad het geld dat was gereserveerd voor de islamitische school Yunus Emre, uit de begroting gestemd. De school had geen aanvraag gedaan, brengt Keizer te berde. "Maar dat had kunnen gebeuren,'' brengt wethouder Van der Stee daar tegenin. "De aanvraag is niet gehonoreerd, omdat die te laat kwam. Volgend jaar komt het terug.'' De school zal zich dan waarschijnlijk in 2022 kunnen vestigen in Westland. Waar, dat is nog onduidelijk. De school heeft eerder wel aangegeven in bestaande bouw te willen, omdat een spiksplinternieuw pand laten bouwen te duur zou zijn.

Hellingbaan

Tijdens de vergadering ontstond een korzelige discussie over de hellingbaan bij slag Molenslag in Monster die er nog niet is, waardoor ongewenst autoverkeer over het duinfietspad rijdt om een strandtent te bevoorraden.

GroenLinks windt zich daarover op. De PvdA wijst op de vergunning die is verleend aan de ondernemer. Daarin staat dat de leveranciers via het Schelpenpad moeten rijden om het strandpaviljoen te bevoorraden. WestlandVerstandig kan er ook niet over uit dat dit niet gebeurt. Verantwoordelijk wethouder Abee wil de fractievoorzitters eerst uitleggen dat het voor de bevoorrading om maar weinig verkeersbewegingen over het fietspad gaat. Hij spreekt over varianten als het gaat om wegen om bij de strandtent te komen. En hij vraagt zich af of de kosten die zijn gemoeid voor het handhaven op het gebruik van het Schelpenpad opweegt tegen wat dit milieutechnisch oplevert.

Dat schiet de drie partijen compleet in het verkeerde keelgat. Ulbe Spaans wijst op de vergunning die klip en klaar is en voor de bevoorrading maar een mogelijkheid biedt - en geen varianten - om naar de strandtent te komen. Peter Duijsens wil weten of de wethouder toezeggingen heeft gedaan en waarom er niet wordt opgetreden tegen de bevoorradingsritjes over het fietspad.

Abee reageert gepikeerd en vindt dat Duijsens hem woorden in de mond legt. Hij zegt geen toezeggingen te hebben gedaan. Maar waarom er tot nog toe niet werd gehandhaafd, kon hij niet uitleggen. Wel heeft Abee gezegd dat de hellingbaan er weliswaar nog niet ligt, maar niet uit zicht is verdwenen. "We wachten op de omgevingsdienst waar het plan nu ligt.''