Groen, grootschalige camping, lightrail

Redactie 25-11-2020
Foto: Stockfoto

Raadsleden praten nog verder over Omgevingsvisie

Het CDA ziet het reserveren van ruimte voor een grootschalige camping in Monster wel zitten als punt om nog op te nemen in de Omgevingsvisie 2030 van Westland. WestlandVerstandig mist de lightrailverbinding in het document. "Met alleen de omschrijving hoogwaardig openbaar vervoer komt die lightrail er niet,'' voorspelt WV-voorman Peter Duijsens.

Vrijwel alle fracties in de Westlandse gemeenteraad hebben nog wensen en opmerkingen over het stuk dat de basis vormt voor de ophanden zijnde omgevingswet. Dat blijkt dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte.

Natuurkenner Aad van Uffelen was dinsdag een van de insprekers op de omgevingsvisie. In de visie krijgt groen een prominente plaats in Westland. Van Uffelen sprak zijn diepe teleurstelling uit in de omgevingsvisie. Want die beschermt het milieu en de biodiversiteit niet, stelt hij.

Balans

De ecologische belangen zouden zwaarder moeten wegen dan de economische om de balans tussen die twee te herstellen in Westland. De natuurkenner beroept zich daarbij ook op adviezen van de MER die stelt dat de biodiversiteit en het groen met deze visie in het gedrang komen.

Daarnaast vindt Van Uffelen het erg dat het overgrote deel uit de zienswijze van de natuur- en milieuverenigingen op de Westlandse omgevingsvisie niet zijn overgenomen. "Terwijl wij menen dat de omgevingsvisie wordt verbeterd met onze visie,'' stelt hij.

Hij hoopt dat de raadsleden nog eens diep willen nadenken over het aspect natuur in de omgevingsvisie en daar meer van laten terugkomen in het document.

Wethouder Gardien (LPF, ruimtelijke ordening) zegt later tijdens de politieke bespreking van de omgevingsvisie wel rekening te hebben gehouden met de natuurorganisaties. Ze wijst daarbij op een betere balans tussen menselijke, milieu- en economische belangen.

Westland stelt bijvoorbeeld 50 vierkante meter groen per huishouden bij toekomstige nieuwbouwplannen verplicht. Vanaf 2040 heeft elk huishouden er dan een vierkante meter groen bij gekregen.

Het is voor het eerst dat Westland een groenverplichting bij nieuwbouwplannen opneemt, benadrukt Gardien. "We maken echt stappen in het aantal meters groen per gezin. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. En we moeten niet vergeten dat wij in een druk economisch gebied zitten.'' Volgens de wethouder kan Westland er daarom eenvoudigweg niet aan ontkomen dat de balans doorslaat naar economie. "Westland is nou eenmaal anders dan de Veluwe.''

De glastuinbouw blijft de basis voor Westland. Maar er wordt ook glas omgezet naar woningen, zoals bij de Driesprong in Kwintsheul. En de gemeente is in gesprek met een projectontwikkelaar over de haalbaarheid van de transitie van kassen naar woningen in Heenweg. Volgens de wethouder zijn er nu geen andere transformatiegebieden in Westland. De provincie Zuid-Holland toetst de plannen; die mogen niet leiden tot een afname van glasgronden in Westland.

Bevolkinsgroei

De omgevingsvisie gaat over alle ruimtelijke aspecten in Westland. Dus ook de bevolkingsgroei, woningbouw, recreatie en vervoer. LPF spreekt uit dat de bevolkingsgroei vooral natuurlijk moet zijn en uit de eigen bevolking moet komen. Als er aanwas van buiten Westland moet komen, dan ziet de fractie wel heil in 'kennismigranten' van buiten de Westlandse grenzen. De fractie noemt dit beheerste groei. Maar deze wens is al opgenomen in de omgevingsvisie. Volgens Gardien gaat de visie uit van beheerste groei.

Zij laat aan het CDA weten dat er in Westland wel plaats is voor een grote camping, maar dat er nog geen reservering kan worden gemaakt. "De visie is een globaal document waarin je dit soort zaken niet kunt vastleggen,'' stelt de wethouder. En dat WV de lightrail mist, dat kan nog veranderen. Want het document is er een om voortdurend te worden aangepast, houdt Gardien de commissie voor. Het beweegt mee met de tijd.

De gemeenteraad bespreekt het stuk in de raadsvergadering van 8 december.