Minder uithuisplaatsingen door project Buurtgezinnen

Redactie 14-01-2021
Foto: Stock

Werken met Buurtgezinnen loont. Het project, wat in 2015 van start ging en twee jaar later het Appeltje van Oranje won, heeft voor aanzienlijke besparingen gezorgd bij de jeugdzorg in de deelnemende gemeenten, zo blijkt.

door Chrit Wilshaus

Landelijk zou het gaan om een bedrag van circa 1,1 miljoen euro. Voorbeelden daarvan zijn de gemeenten Ede en Rhenen die respectievelijk 49.000 en 43.000 euro investeerden in Buurtgezinnen. Voor Rhenen leverde dat een geschatte besparing op van 109.000 euro en voor Ede van 75.000. Momenteel wordt in 50 gemeenten gewerkt volgens de methode Buurtgezinnen. Maassluis sloot zich vorig jaar bij deze pilot aan. Door de inzet van Buurtgezinnen hoeft één op de vijf kinderen niet uit huis geplaatst, blijkt uit de Effectrapportage Buurtgezinnen. Overigens moet wel de kanttekening gemaakt worden dat de positieve resultaten ook het gevolg zijn van meer samenwerking tussen partijen actief in de jeugdzorg.

Meerwaarde

Naast de proef met Buurtgezinnen startte het college met een tweejarige proef met een onafhankelijke indicatiesteller jeugdzorg bij ROG plus. Dit om onder meer zicht te krijgen in de kosten van geïndiceerde zorg op casusniveau. Bij voornoemde pilot is de rol van de wijkteammedewerker losgekoppeld van die van de indicatiesteller. De evaluatie moet aantonen of dit een meerwaarde oplevert. Vanuit alle respondenten wordt aangegeven de samenwerking als prettig te ervaren. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontlasten van werk en daarmee het wegnemen van werkdruk. Verder geven wijkteammedewerkers aan de financiële aspecten die komen kijken bij de hulpverlening over het algemeen als stressvol te ervaren. 'Nu dat deel echter wordt opgepakt door de indicatiestelling en/of kwaliteitsmedewerkers valt er een last van de schouders van wijkteammedewerkers af. Wel is er behoefte aan meer fysiek contact tussen indicatiestellers en wijkteammedewerkers', schrijft wethouder Corine Bronsveld in een eind vorig jaar verschenen raadsinformatiebrief (RIB) aan de raad. 'De conclusie is dus dat er een meerwaarde is om de indicatiestelling voor jeugdhulp op een strategische plek als schakel tussen vraag, plus, gemeente en zorgaanbieder te beleggen.' De portefeuillehouder benadrukt in de RIB verder dat het belang van kwalitatieve goede en passende zorg voor kinderen voor ogen moet wordt gehouden.

Geweld hoort nergens thuis

Het project Geweld hoort nergens thuis is gericht op intensieve casusregie om hiermee de cirkel van geweld in gezinnen te doorbreken. Maassluis sloot zich bij wijze van proef aan bij dit project. Concreet zijn drie medewerkers van het wijkteam geschoold om als casusregisseur op te treden. Het is nog te vroeg nu om te zeggen of dat ook resultaten heeft opgeleverd.

Cruciaal

Verder schrijft Bronsveld in de RIB dat ketensamenwerking cruciaal is om te voorkomen dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd. 'De vele schakels in dit proces leidde vaak tot frustratie voor onder meer het onderwijs. Bovendien beschouwen scholen de gezinsspecialist als onderdeel van de zorgstructuur in het onderwijs maar staat het wijkteam voor onderwijs op afstand. In 2020 zijn wij daarom een traject gestart om deze schakels in het proces beter te verbinden. Zo is in september gestart met een kleine proef, waarin twee gezinsspecialisten onder het wijkteam vallen.' De hierbij betrokken partijen zouden hierover positief zijn maar door maatregelen van het RIVM vanwege corona konden de maatregelen niet gelijk starten of doorgang vinden. Verder wijst de RIB er op dat versnippering van expertise tegengaan moet worden, de jeugdhulp dichter bij de leefomgeving van jeugdigen gebracht moet worden, maar ook flexibel inzetbaar dient te zijn, en bureaucratie tegengegaan moet worden.

Koersdocument MVS Jeugdmodel

De gemeenteraad stelde op 4 februari 2020 de Ontwikkelagenda Jeugd vast. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen het langetermijnperspectief en de inzet van een aantal projecten in de tussenliggende jaren 2020 - 2021. Bij de behandeling in de commissie is destijds afgesproken na een jaar de proef te evalueren. Van de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kregen de dito colleges de opdracht een MVS Jeugdmodel uit te werken. Dat resulteerde in het Koersdocument MVS Jeugdmodel dat 7 oktober vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld. De voorbereiding van het MVS Jeugdmodel vraagt alle aandacht van het college. Eind dit jaar zal de gemeenteraad opnieuw worden geïnformeerd over de ervaringen met verschillende projecten en het vervolg in relatie tot het MVS Jeugdmodel.