College wil groene business campus voorop in visie Floragebied

Redactie 10-06-2021
Een artists impression van het de groene business campus.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westland heeft het 'Ontwikkelperspectief Floragebied' vastgesteld en voor goedkeuring aan de raad aangeboden.

Het ontwikkelperspectief moet inzicht geven in de manier waarop het Floragebied in zijn algemeenheid en een campus in het bijzonder kunnen bijdragen aan het stimuleren van kennis en innovatie in de glastuinbouw. Het Floragebied is een gebied van 95 hectare groot en bestaat uit het huidige veilingterrein van Royal FloraHolland, het Mars-terrein, de Greenport Horti Campus en wegen/groen. De veiling wordt in de toekomst compacter in omvang, waardoor er ruimte vrijkomt op en rond het huidige veilingterrein. Westlanders mochten meedenken over de invulling daarvan. Ruim 500 Westlanders hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt en ideeën aangedragen voor de toekomst van het Floragebied. Het ontwikkelperspectief sluit aan op een aantal rode draden uit deze ideeën.

Campus, wonen, groen en lightrail

Het ontwikkelperspectief bestaat uit twee onderdelen: een inhoudelijke visie op de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus en een inspiratiebeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling. Inhoudelijk is gekozen voor de verdere ontwikkeling van een 'business driven campus'. Op een dergelijke campus moeten talent, bedrijfsleven, kennisinstituten en universiteiten elkaar rondom innovatieve vraagstukken ontmoeten. Volgens het college ontstaan daar nieuwe ideeën, krijgen studenten colleges in het werkveld en ontstaan interessante cross-overs tussen verschillende vakrichtingen. "Juist in Westland, waar al heel lang een sterke samenwerking bestaat tussen glastuinbouw en glastuinbouwtechnologie, lijkt een dergelijk concept goed te passen", aldus het persbericht.

Hoogbouw

De ruimtelijke verkenning heeft een inspiratiebeeld opgeleverd waarbij het hart van de campus komt te liggen tussen het World Horti Center en de ingang van Royal FloraHolland. Op de campus komt ruimte voor startups, maar ook voor woningen voor studenten en kenniswerkers. Elders in het Floragebied, buiten het campusterrein, komt ruimte voor appartementen voor starters, senioren en arbeidsmigranten. Het gebied moet een groene uitstraling krijgen, maar het college ziet ook mogelijkheden voor hoogbouw. Ook goede bereikbaarheid is volgens het college belangrijk. Daarom is in het ontwikkelperspectief uitgegaan van de realisatie van een lightrail tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. In het Floragebied is een nieuw centraal station voorzien. Naast de lightrail naar Rotterdam en Den Haag wordt gestreefd naar snelle busverbindingen met Delft en Rijswijk.

Masterplan

Op 7 juli wordt het ontwikkelperspectief besproken in de gemeenteraad. Als de raad een positief besluit neemt, is de volgende stap het verder uitwerken van het ontwikkelperspectief tot een uitgewerkt Masterplan/Ontwikkelplan. Daarnaast zal met de twee grote grondeigenaren overlegd moeten worden op welke wijze er samengewerkt kan worden.

Reageren? #PraatMeeMetHHW of

redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl