Begroting 2022: Woonlasten nagenoeg gelijk, inzet op Floragebied

Redactie 06-10-2021
Foto: PRHoe willen de partijen hun verkiezingsbeloftes betalen?

Een verlaging van de afvalstoffenheffing, een stijging van de rioolheffing, geld voor de islamitische basisschool en verdere ontwikkeling van het Floragebied. Het is een greep uit de sluitende begroting die de gemeente Westland afgelopen week heeft gepresenteerd en die de gemeenteraad in december gaat bespreken.

door Evelyne Lammerding

Na een forse stijging dit jaar, blijven de afvalstoffen- en rioolheffing in Westland komend jaar per saldo gelijk. Het college stelt een lagere afvalstoffenheffing voor, omdat de opbrengst ervan groter is dan de geraamde kosten. De rioolheffing stijgt. Wat betreft het college bestaan daarvoor twee mogelijkheden: een stijging van 8 procent over 2022 en 2023 of een stijging van 4 procent tot en met 2026. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de voorgestelde wijzigingen in de begroting. Op de onroerende zaakbelasting (ozb) past de gemeente inflatiecorrectie toe.

De lokale lastendruk - gevormd door ozb, riool- en afvalstoffenheffing - voor een woningeigenaar van een meerpersoonshuishouden stijgt in 2022 met 4 euro.

De lijkbezorgingsrechten vallen eveneens onder de woonlasten en na een stijging van 35 procent, blijven deze in 2022 gelijk.

Floragebied

De gemeente gaat opnieuw behoorlijk investeren. Wat uit de begroting springt is de aandacht voor de ontwikkeling van het Floragebied. De gemeente stelt dat Westland zich ondanks de coronacrisis economisch goed staande heeft weten te houden. Het idee is dat de ontwikkeling van het Floragebied bijdraagt aan verdere bloei van de Westlandse economie. De Greenport Horti Campus staat daarbij centraal; de gemeente ziet de campus als basis voor de tuinbouw, de motor van de Westlandse economie. En die moet het hebben van innovaties om toekomstbestendig te zijn.

Voor het verder ontwikkelen van een 'masterplan' voor het Floragebied is 8,5 ton uitgetrokken. Het masterplan vormt de opmaat naar een nieuw Floragebied en moet zaken belichten als de aanleg van een lightrailverbinding, een 'business driven campus ', woningbouw voor doelgroepen en het 'versterken van de bestaande groenstructuren'. Een bloeiende economie vraagt ook om een goed woon- en werkklimaat, redeneert de gemeente en daarom wil zij investeren in het Westlandse wegennet en het openbaar vervoer.

In de begroting is geen geld terug te vinden voor extra groen, wel voor groenonderhoud.

Onderwijs

In totaal 17 miljoen euro gaat naar het onderwijs. Na juridische procedures gaat er 4,5 ton naar de islamitische basisschool Yunus Emre. Verder geeft de gemeente medewerking aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van brede scholen. Ook komt er een tienercollege waarbij de grens tussen basisschool en voortgezet onderwijs vervaagt, in Poeldijk. En er komen samenwerk- en ontmoetingsscholen in Wateringen-Noord en de Dalton in Naaldwijk. Daarbij delen scholen met verschillende levenbeschouwelijke visies een schoolgebouw. In de wijken Molensloot in De Lier en Waalpark in 's-Gravenzande worden integrale kindcentra gebouwd.

Sport

De uitbreiding van het sportpark in De Lier is terug van weggeweest. Voor de aankoop van grond is 1,7 miljoen euro geraamd. Een ton is gereserveerd voor onderzoek.

Het Lierse sportpark kampt al jaren met ruimtegebrek. De sportwethouder zag wel wat in het uitbreidingsplan waarvoor grond van een buurman moest worden gekocht. Toen het zover was, bleek die grond niet te koop te staan.

Nu er toch geld opzij is gezet voor grondaankoop, heeft het er alles van dat de plannen volgend jaar uit de koelkast kunnen.

Kust

Aan de kust wordt 2,5 miljoen geïnvesteerd aan de herontwikkeling van zalencentrum De Noviteit tot een Huis van de Buurt in kustdorp Monster is 2,5 miljoen euro begroot.

De reddingsbrigades die nog begrotingen op het prijspeil van 2010 hadden en daarmee hun begroting flink aan het uithollen waren, krijgen volgend jaar 375.000 euro. Dat is 130.000 euro extra. Dit bedrag wordt vanaf 2022 elk jaar geïndexeerd. Voor 's-Gravenzande wordt een uitvoerbaar plan gemaakt voor het gebied rond De Brug waar een tweede seniorenserviceflat moet komen.

De jeugdzorg laat ondanks eerder getroffen bezuinigingsmaatregelen een uitgavenstijging zien voor de begroting van 2022. Het gaat om 2,7 miljoen aan meerkosten voor de Wmo en 3,7 miljoen in de jeugdzorg. De vraag naar jeugdzorg stijgt, ook omdat zorg door corona is uitgesteld en volgend jaar wordt ingelopen. Wmo-kosten nemen toe vanwege de vergrijzing. De gemeente moet nog afwachten wat deze posten exact gaan betekenen voor de begroting; deze zijn afhankelijk van Rijksbeleid.

Reageren? #PraatMeeMetHHW of

redactie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl